we Wrocławiu) czy Przeszłość Demograficzna Polski (wyd. 3, s Potwierdzeniem tego zakupu jest takŝe fakt występowania Oleśnickiego jako dziedzica tej wsi w roku 1528 (APKr., Terr. Córki Agnieszka i Ewa, były zmarłymi w młodości córkami Józefa lub jego siostrami, a córkami Walentego. Niestety są to jedyne informacje, jakie udało się odnaleźć na temat prawniczej kariery przyszłego senatora w czasach Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Jako senator zasiadał w Trybunale NajwyŜszej Instancji. śychliński, Złota księga szlachty polskiej, rocznik XXI, Poznań 1899, s. śona wystawiła mu nagrobek z rzeźbą płaczącej niewiasty na cokole i herbem Puchała 21. 145, Wykaz hipoteczny Dóbr ziemskich Mełgiew Jacków część lit. dokonaniach Puchalina napisała sporo w testamencie: wzięłam Zaklików za szacunek cztery kroć sto czterdzieści tysięcy N r 440,000, ale jako dziś gdy się dostaną te Dobra Dzieciom moim po śmierci mojej znacznie się szacunek podniósł, z okazji wielu przybyłych Domów w Mieście Zaklikowie, pól na czynsze wypuszczonych tamŝe Mieszkańcom, przez podniesienie intrat z propinacyów i pomnoŝenie po wsiach zabudowań i przybyłych włościan, w postawieniu Młynów, Śluzów, Stawów, wydobyciu przez bicie rowów, łąk, przez wystawienie nowego tartaku w ŁąŜku. Wyszyńska Młodsza córka Józefa i Antoniny Katarzyna urodziła się ok r. Tomasz Puchała Tomasz Puchała, młodszy syn Józefa i Antoniny Puchałów, urodził się ok r. 83 Wisłocka wniosła w posagu dobra Kąty, które 77 TamŜe, t. Puchałowie byli zawiadomieni o nadciąganiu oddziału, przeto przygotowali obiad tak dla szeregowców, jak i oficerów. Aktywność publiczna i patriotyczna postawa w trakcie zrywów narodowo - wyzwoleńczych świadczą o wysokich walorach moralnych i intelektualnych. 74; Boniecki zaś podając, Ŝe Katarzyna Kwaśniewska, matka Antoniny Puchaliny, dziedziczka Piasków Ruskich, miała syna Józefa, który złoŝył w 1789 r. /:podpisano:/ Antonina z Suchodolskich Puchalina, Wojciech Grabowski, Jacenty Kogtarski, Napoleon Skorulski, Wincenty Wydrychiewicz, Stanisław Słomczyński, Maciej Słapczyński- Świadkowie -Jan Wasiutyński Rejent Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Lubelskiej.

w Warszawie), nie chcielibyśmy wydawać czasopisma kopiującego formułę tych dwóch poprzednich. Mogły być takŝe córkami Józefa Puchały komornika ziemi warszawskiej syna Feliksa (S. Istnieją pewne fakty pozwalające domniemywać, iŝ opinia Koźmiana nie była przesadzona, a Józef Puchała był dobrym i wziętym prawnikiem. zawarł on związek małŝeński z kobietą wywodzącą się z moŝnego i szanowanego rodu Suchodolskich. Rymarz, Kajetan Koźmian dependent trybunalski i jego spojrzenie na adwokaturę końca XVIII wieku, Palestra, 1978, nr 10, s S. O nominacji na senatora znalazła się wzmianka, pod datą 23 czerwca 1815 r., w Dziennikach Ignacego Baranowskiego, urzędnika sądowego: Puchała bywszy prezes tutejszego Trybunału, nominowany został Senatorem Kasztelanem od Najjaśniejszego Imperatora i odebrał wezwanie od księcia Adama Czartoryskiego, aby zjechał do Warszawy dla objęcia w wydziale tych członków, którzy mają składać Sąd NajwyŜszej Instancji. Na pomniku widnieje napis: Czuła śona Antonina z Suchodolskich Józefowi Puchale Senatorowi Kasztelanowi Królestwa Polskiego Dziedzicowi Zaklikowa Ukochanemu MęŜowi Tę pamiątkę poświęca Dn. C, k APL, Akta Macieja Kobylińskiego notariusza w Lublinie, Księga aktów 1822, Akt nr 221 z 22 marca 1822, k. Adam Suchodolski, syn Jakuba i Katarzyny z Kowalskich, w 1728 r. Zgoła mówiąc, Ŝe im oddaję Dobra moje wcale w najlepszym porządku, przybyłym przeze mnie zrobionym folwarku zwanym Antoniówka z lasów Zdziechowskich, który mnie samą kosztował dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych. Nadmieniam przytem, Ŝe gdyby wszyscy obywatele ziemscy podobnymi byli patryotami i takiem owiani poświęceniem, jak zacny Juliusz Puchała, u którego był tajemny skład broni, ładunków i odzieŝy, to zapewne niejeden zrujnowałby się, jak ów mąŝ czcigodny ale moŝe powstanie byłoby moŝe pomyślniejszy wzięło obrót 95. Przedstawiciele rodu wchodzili w związki małŝeńskie z członkami znanych i szanowanych na Lubelszczyźnie rodzin ziemiańskich: Suchodolskich, Wybranowskich, Szlubowskich, Rulikowskich. w Wydziale Stanów rodowód szlachectwa ale bez dokumentów (A. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego Zaczynam pisać myśli moje, i ostatnie Ŝądanie, nie mogąc zgadnąć godziny przeznaczenia mego, wolę teraz ten testament własnoręcznie napisać, dopóki NajwyŜsza Opatrzność dozwala mi sił i zdrowia, tak na ciele jako i na umyśle, a to robię bez Ŝadnego świadka, i mogę wczem uchybić w formalności i stylu, lecz spodziewam się Ŝe mi będzie darowane bom kobieta, najsamprzód spodziewam sie krytyki Ŝe zaczynam od KrzyŜa Świętego pisać ten testament, ale będąc wychowaną i zrodzoną z Rodziców StaroŜytnych wzięłam sobie za skazówkę, iść ich torem pisania testamentów, jestem Antonina z Suchodolskich od lat dwudziestu po śp.

radca prawny czasopismo online dating-9radca prawny czasopismo online dating-64

Sprys licznych, a słabo dotychczas znanych źródeł, jak chociaŝby korespondencji Profesora. 15 Znacznie więcej wiadomości udało się wydobyć ze źródeł na temat Jana Oleśnickiego, podŝupka bocheńskiego. Kasztelanowa bardzo sprawnie i z sukcesami zarządzała dobrami. Wybranowscy mieli dwóch synów Romana i Tytusa, śychliński podaje, Ŝe 35 APL, Akta Jana Wasiutyńskiego notariusza w Lublinie, Księga aktów 1842, t. 37 APL, Rząd Gubernialny Lubelski (dalej: RGL) Adm. 38 TamŜe, Wykaz hipoteczny z 26 marca/7 kwietnia APL, Akta Jana Wasiutyńskiego notariusza w Lublinie, Księga aktów 1842, t. I, s Rząd Gubernialny Lubelski wydał konsens do pochowania J. Antoniny Puchaliny Kasztelanowej w kościele parafialnym w Zaklikowie (APL, RGL Adm. Nareszcie zaprowadzenie fabryki Ŝelaza do lasu tak Zdziechowskiego jako i ŁąŜeckiego, któren za las mniej zdatny na budowle opłaca i teŝ opłatę przez lat 12 corocznie po Nie wypadałoby mnie szukać po śmierci chluby z mego postępowania i pracy, ale chcąc Ŝeby to dzieci znały tak za Ŝycia się starałam, być dobrze wspominaną, tak i po śmierci jest rzeczą miłą, zastałam wprawdzie cięŝary przywiązane do gruntu, jako to: wyderkafy wynoszące osiemdziesiąt tysięcy, lecz przeze mnie zniesione przez zapłacenie Kapitule Krakowskiej od roku 1838 Dwudziesta Tysięcy i przez zniesienie prywatnych zapisów robionych.

Za ich uŝyczenie Autorce oraz przekazanie Wydawcy ciekawego, w większości niepublikowanego dotychczas materiału ikonograficznego, pragniemy serdecznie podziękować w tym miejscu wdowie po Autorze Genealogii, Profesor Jolancie Dworzaczkowej. W latach pełnił on funkcję warcabnego, czyli zastępcy sztygara w kopalni soli w Bochni 16. 1195; Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, Akta Konsystorza Lubelskiego 60/IVb/246). N r 1 o Jeden dla Wiktorii Wybranowskiej wnuczki mojej w gotowiźnie zapłacone zostało 20,000.

To ono podjęło się zadania zgromadzenia środków finansowych pozwalających przygotować, wydać i rozpowszechnić w środowisku Rocznik. Tarnawski, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego, Lwów 1935, s ). Autor znalazł ponadto, podczas innych kwerend, pojedyncze informacje w źródłach róŝnej proweniencji, pamiętnikach i literaturze. Andrzej Puchała, Ŝonaty z Zofią Czajkowską przekazał część wsi swoim synom Stanisławowi i Tomaszowi w 1692 r. Lityński, O Trybunale Koronnym i palestrze trybunalskiej, Palestra, 1978, nr 10, s ; W. II, Warszawa 2004, s Józef Aleksander Puchała, senator kasztelan Królestwa Polskiego... 1-22; Oda do natchnienia (...) przez Kazimierza Puchałę (...), Lublin (1819). W zbiorze przedmiotów w nim umieszczonych macie najprzód to, co rodaków najbardziej zajmować powinno, to jest: opis Historyczno Malarski Departamentu Lubelskiego, jako składającego część kraju ojczystego, tym milszy dla Was, Ŝe wydanym jest przez Współ obywatela w sposób, iŝ nie tylko w Was samych, ale i w cudzoziemcach ciekawość wzbudzić jest w stanie w tych słowach zachęcał do lektury wydawca. II, s Józef Aleksander Puchała, senator kasztelan Królestwa Polskiego...

Było to przy tym zadanie niełatwe, gdyŝ światowy kryzys finansowy, przez niektórych nawet niedostrzegany, jak zwykle dotknął kulturę i naukę. 162, s Oleśnicki dokonał oprawy posagu w wysokości 800 florenów na połowie swych dóbr, w tym na Kijach i Damianicach, w rok później (tamŝe, t. DuŜa ilość materiałów natury gospodarczej spowodował, Ŝe powstanie takŝe tekst dotyczący tej sfery aktywności Puchałów na Lubelszczyźnie. Stanisław ze związku z Katarzyną Okęcką miał synów Łukasza i Rocha. Zarzycki, Trybunalska palestra i jej oratorstwo, Palestra, 1978, nr 10, s ; M. 55 Katarzyna zainwestowała w dobra męŝa spore sumy, które po jej śmierci przeszły na dzieci siostry Tekli i braci Kazimierza i Tomasza (APL, Akta Pisarza Kancelarii Ziemiańskiej, sygn. warszawski) z Antoniego i Ewy z Puchałów Chudzyńskich małŝonków kwietnia 1822 r. Gołębiowski, Puchała Kazimierz, Opisy historyczne województwa krakowskiego i sandomierskiego z lat 1823 i 1827, wyd. I rzeczywiści tytuł jest adekwatny do treści, gdyŝ Kazimierz Puchała w sposób bardzo sugestywny i plastyczny nakreślił obraz departamentu lubelskiego 67. (w chwili ślubu miał 29 lat) był synem Antoniego, właściciela dóbr Radzyń, i Kunegundy z Karskich, a wnukiem Józefa podkomorzego łukowskiego 69. Anny w Radzyniu Podlaskim, Radzyński Rocznik Humanistyczny, t. Kowalik, Dobra ziemskie Radzyń w posiadaniu Szlubowskich, Radzyński Rocznik Humanistyczny, t. kościele Dominikanów w Warszawie odprawione zostało naboŝeństwo Ŝałobne, a doczesne szczątki zmarłej złoŝono na Powązkach, zapewne u boku męŝa 77. Korab (ur w Mirczu), dziedzica Kotlic, który był synem Władysława, porucznika artylerii wojsk napoleońskich, posła na sejm 1825, sędziego pokoju i prezesa TKZ, i Emmy ze Szlubowskich, stryjecznej siostry ojca Stefanii.

Całość Autorka omówiła na tle okoliczności biograficznych ukazujących kształtowanie się zainteresowań genealogicznych Profesora oraz Jego wkładu w rozwój tej nauki pomocniczej historii. Prowadzony był pompatycznie przez ulice naszego miasta i przewodniczyła mu dziewka biało ubrana. 33 W wyniku podziału majątku po śmierci matki stała się takŝe właścicielką dóbr Ruskie Piaski 34. Poraj syna Ignacego, posła na Sejm Czteroletni i Joanny z Jastrzębskich h. Wybranowscy byli właścicielami rozległych dóbr w Lubelskiem. Liśnik, Gościeradów, Trzydnik, Trzeszkowice, Olbięcin, Wojciechów 43. MęŜa mego wzięłam Zaklików za szacunek cztery kroć sto czterdzieści tysięcy N r 440,000, ale jako dziś gdy się dostaną te Dobra Dzieciom moim po śmierci mojej znacznie się szacunek podniósł, z okazji wielu przybyłych Domów w Mieście Zaklikowie, pól na czynsze wypuszczonych tamŝe Mieszkańcom, przez podniesienie intrat z propinacyów i pomnoŝenie po wsiach zabudowań i przybyłych włościan, w postawieniu Młynów, Śluzów, Stawów, wydobyciu przez bicie rowów, łąk, przez wystawienie nowego tartaku w ŁąŜku.

Wartość tej pracy opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu przez Z. Jak wspomniano wyŝej w wyniku wymiany po śmierci męŝa oddała dzieciom dobra rodowe Ruskie Piaski i weszła w posiadanie dóbr Zaklików. Michał Wybranowski był właścicielem Trzydnika i Trzeszkowic 44. Zgoła mówiąc Ŝe im oddaję Dobra moje wcale w najlepszym porządku, przybyłym przeze mnie zrobionym folwarku zwanym Antoniówka z lasów Zdziechowskich, który mnie samą kosztował dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych.Kolejny artykuł, autorstwa Jacka Pielasa, prezentuje róŝnego rodzaju powiązania między dwoma rodzinami nowoŝytnej Rzeczypospolitej Zamoyskimi i nieznanymi dotąd bliŝej w literaturze genealogicznej Oleśnickimi h. Związki między obu familiami opierały się 8 na sąsiedztwie dóbr ziemskich, współdziałaniu politycznym i nade wszystko więzach powinowactwa, będących efektem małŝeństwa Łukasza Oleśnickiego z rodzoną siostrą kanclerza Jana Zamoyskiego. Zamoyscy sprawowali patronat nad kolejnymi przedstawicielami Oleśnickich, ułatwiając im kariery urzędnicze i działalność polityczną. 84 i przyp Oleśniccy herbu Radwan a Zamoyscy w XVI - XVII wieku plebanii w Mstyczowie 13. Poświęcenie się karierze przy organizacji wydobycia i transporcie soli pozwoliło mu awansować na urząd podŝupka bocheńskiego, co nastąpiło przed 25 czerwca 1521 r. Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im Ossolińskich, cz. N r 2, Zapłaciłam gotowizną dla Filipa Chudzyńskiego 20,000, ale mu sie jeszcze naleŝy reszty z tej summy, bo darowałam tę summę co została u W o Kunickiego i z tej wziął tylko 20,000, a 20,00 miał wziąć Kazimierz Syn mój, lecz i ta suma nie była jako wyderkaf i nie była na Ŝadnych dobrach zapisana, ale podług Rewersu jaki mają sukcessorowie Filipa Chudzyńskiego miała być zapłacona.Uzupełnieniem artykułu są mapa dóbr Oleśnickich na pograniczu ziem bełskiej i chełmskiej oraz ich drzewo genealogiczne. 17 Uzyskiwane z tego urzędu dochody pozwoliły Oleśnickiemu na rozpoczęcie procesu budowy majątku dziedzicznego. zakupił od Józefa Krezy z Bobolic wieś Damianice niedaleko Bochni 18. występuje po raz pierwszy jako właściciel wsi Kije w województwie sandomierskim, powiecie wiślickim 19. na obu wsiach dziedzicznych zapisał czynsz wyderkafowy 15 florenów mansjonarzom kościoła św. Do dalszego powiększenia dziedzicznego majątku wydatnie przyczynił się jego związek z Barbarą Potocką, córką Piotra z Potoka (małŝeństwo zawarto przed 2 marca 1527 r.) 21. Prócz tego co teraz 102 W tym dokumencie data 1842, w oryginale Tomasz Osiński wyraziłam Klucz Zaklikowski Ŝadnego prywatnego długu nie ma do dnia 8 Kwietnia 1842 roku i jeszcze przykupiłam w 1839 roku wieś za gotowe pieniądze na publicznej licytacji w Lublinie Trzydnik za summę 152,000 = tysiące, kapitałem w roku 1840 część czyli folwark w tymŝe samym Trzydniku za summę 72,000 tysiące a i na tych Ŝadnego nie masz długu prywatnego prócz wydorkafów wyrzeczonych 6000 tysięcy a zaś na Zaklikowie zostało wyderkafów 41,000 tysięcy do spłacenia lub w rocznej wypłaty procentów; Mam jeszcze w gotowiźnie po rozpoŝyczone summy jak drugo stanie wyraŝone przytem mobilia, srebra, inwentarze znaczne, mam powozy, bryczek? Zapisane na Zaklikowie dla Kościoła Zaklikowskiego, a to w tej myśli aŝeby co rocznie bywało NaboŜeństwo w dniu 26. Józefa Puchały MęŜa mego, i w dniu tym gdy dni moje z woli NajwyŜszego zechcę skrócić a to z procentów na ubranie Katafalika, na światło, na Kapelę i dla KsięŜy obcych jeŝeliby byli po Rublu 1. Sumę złp: 6.000= od tego rachując procent po 4 od sta, uczyni złp: 200. Zapisuje dla Józefy Szmigielskiej Córki mej chrzestnej urodzonej z Bonieckiej złp: N r 3.Nie da się ukryć, Ŝe kompendium to niezastąpione będzie nie tylko dla demografów, ale równieŝ dla genealogów, szczególnie w zakresie omówienia 7 źródeł do badań szacunków zaludnienia i ruchu naturalnego ludności oraz problemów szczególnie istotnych w Ŝyciu kaŝdego człowieka narodzin, małŝeństwa i śmierci w wiekach dawnych. Trybunał Koronny w Lublinie jako najwyŝszy stanowy sąd szlachecki dla Małopolski zbierał się corocznie wiosną i latem. Krasicki, jakem to wyŝej przypomniał, - czytamy w Pamiętnikach - wyraził niepochlebne zdanie równie o trybunałach, jak o palestrze lubelskiej. 61 Kazimierz ziemianin o aspiracjach literackich był członkiem czynnym, jednym z załoŝycieli i pierwszym sekretarzem ( ) Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie 62. uzyskał świadectwo Heroldii potwierdzające szlachectwo 64. Z uznaniem przyjęte zostały próby literackie Kazimierza. opisów departamentu lubelskiego i województwa sandomierskiego oraz wierszy 65. III, Lublin 1938, s ; Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, opracowali A. Joanna Szlubowska odziedziczyła po babce Antoninie Puchalinie predyspozycje do działalności gospodarczej. była jedną z zamoŝniejszych ziemianek Lubelszczyzny. Jej majątek stanowiło morgi ziemi w powiatach lubelskim i zamojskim, z których opłacała rubli podatku rocznie 74. 27 listopada w kościele Kapucynów w Warszawie odbyła się msza Ŝałobna, a następnie eksportacja na cmentarz powązkowski 76. Śladkowski, Pod zaborem austriackim, w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim , [w:] Dzieje Lubelszczyzny, pod red. o godzinie 2 popołudniu zmarł w Lublinie, w wieku 57 lat, Antoni Szlubowski, pozostający do śmierci w stanie kawalerskim. Dóbr Mełgwi, Odpis aktu śmierci Antoniego Szlubowskiego (akt 227 z 1906 parafia Św. Niemirka, Ród Korwin Szlubowskich z Radzynia Podlaskiego, s APL, Deputacja Szlachecka Guberni Lubelskiej sygn. 79 Tomasz Osiński przypadły jej w wyniku podziału spadku po ojcu Antonim Wisłockim pomiędzy nią a bratem Karolem Wisłockim 84. Pełnił jedną z najwaŝniejszych funkcji obywatelskich w ramach administracji obwodu zamojskiego wchodząc w skład Komitetu Obwodu Zamojskiego, sprawującego pieczę nad działalnością komisarza obwodu 89.Rok 2009 to równieŝ rok niezwykle waŝny dla Lublina, w którym powstało i działa nasze Towarzystwo. Przy Trybunale funkcjonowała palestra, czyli ogół osób zajmujących się samodzielnym zastępstwem procesowym. Tak jak ja je znałem, wyznać muszę, iŝ nie broniąc ani ohydnego pieniactwa, którego były placem i zawodem, ani tych licznych podstępnych pieniaczów, napastników, szachrajów, krętaczów, przy tym źródle niegodziwego zarobku czerpających chciwemi usty majątek i dostatki, pamiętam kilku zacnych, przykładnych, cnotliwych prawników, którzy i rozumieli swoje powołanie, i uszlachetnić go umieli. 13 Dzienniki Ignacego Baranowskiego pisane w Lublinie przez rok 1815 i 1816, do druku przygotował B. Działał ponadto w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim piastując funkcję radcy Dyrekcji Głównej TKZ 63. Wiersz Rozwaliny i Opis historyczno malarski departamentu lubelskiego autorstwa Kazimierza Puchały ukazały sie na łamach Almanachu Lubelskiego na rok 1815 wydanego przez sędziego Trybunału Cywilnego Konstantego Urmowskiego, a wydrukowanego w lubelskiej drukarni Jana Karola Pruskiego. Boniecki podaje, Ŝe Ewa była córką Walentego Puchały i Aleksandry Gnatowskiej, co oznaczałoby, Ŝe Kazimierz Puchała oŝenił się z cioteczną siostrą (A. Jej mąŝ Józef miał do niej tak duŝe zaufanie, Ŝe notarialnie upowaŝnił ją do dowolnego dysponowania swoim majątkiem 75. Jego Ŝona Katarzyna z Chudzyńskich Puchalina zmarła 27 kwietnia 1855 r. Następnego dnia fakt ten zgłosili Aleksander Staniszewski lekarz i Zygmunt Rulikowski ziemianin, syn Stefanii, który odziedziczywszy po wuju Mełgiew do 1944 r. Zygmunt Edward Zdzisław Rulikowski, właściciel Mełwi, ur. 41, Dokumenty naleŝące do księgi hipotecznej dóbr ziemskich Mełgiew Podzamcze, Akt notarialny nr 4653/381 spisany w kancelarii Leona Buszkowskiego w Warszawie 26 września/8 października 1875, bp. Jana Lublin) 5/18 lipca APL, Hipoteka w Lublinie, sygn. Jego Ŝona zajmowała się zbieraniem pierścionków ślubnych i innych w pow. W przeciwieństwie do innych członków rodziny Tomasz Puchała bardzo nieumiejętnie gospodarował w swoich dobrach doprowadzając do ich znacznego zadłuŝenia. zmarła w Kątach w wieku 50 lat jego Ŝona Pulcheria 92. Rok później, 2 marca 1855 r., zmarł Tomasz Puchała, w wieku 63 lat, zostawiając synów, krewnych i licznych znajomych 93. Juliusz bardzo aktywnie wsparł Powstanie Styczniowe. Jan Nepomucen Rayski poświęcił mu kilka stron w pracy Społem i zgodą.Lublin przystąpił właśnie do konkursu o miano Europejskiej Stolicy Kultury Urząd Miasta Lublina podjął się współfinansowania wydania Rocznika w ramach zadania publicznego Inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Pragniemy w tym miejscu wyrazić szczerą nadzieję, iŝ słowa zawarte w tytule zadania nie są w naszym przypadku na wyrost i Ŝe czasopismo nasze w rzeczywistości wzbogaca ofertę kulturalną Lublina. Samodzielny zastępca procesowy określany mianem patrona miał do dyspozycji dependentów, czyli pomocników, którzy pod jego kierunkiem zdobywali wiedzę i doświadczenie prawnicze. Takimi byli mecenasi Puchała, Dederko, Grudziński, Podhorodeński, a szczególniej Franciszek Grabowski (...). Szyndler, Lublin 1995, s TamŜe, s Nowy Kalendarzyk Polityczny na rok 1821, s Dzienniki..., s TamŜe, s TamŜe, s [dostęp ]. Z córką Antoniego z pierwszego małŝeństwa oŝenił się brat Katarzyny Tomasz Puchała. Almanach był pierwszym literackim wydawnictwem lubelskim i pierwszym noworocznikiem literackim w Polsce. Tymowskiego, a ozdobione było litografiami Leona kwietnia 1855 r. w Kotlicach, syn Edwarda Eugeniusza Wincentego Rulikowskiego i Stefanii z Szlubowskich, 16/29 lutego 1908 r. tarnogrodzkim, podczas gdy matka kasztelanowa Puchalina w pow. Pełnił ponadto funkcję sędziego pokoju okręgu zamojskiego. Po ich śmierci dobra przeszły w posiadanie braci Juliusza i Zdzisława. Kartki z powstania 1863/64 r.: Juliusz Puchała, dziedzic dóbr Kąty pod Frampolem oraz Zaklikowa, śdziechowic, Trzydnika i Ireny pod Zawichostem, potomek wojewodów i kasztelanów, syn sławnego kapitana konnej artylerii gwardyi Napoleona I., gorący patryota obywatel, ugościł serdecznie wraz ze swą małŝonką, Albiną z Rosenwerthów z nad Buga, a bratanicą dziedzica sąsiednich dóbr Smoryń, Kazimierza 84 APL, Akta Pisarza kancelarii Ziemiańskiej, sygn. XV, Warszawa 1931, s APL, Akta Macieja Kobylińskiego notariusza w Lublinie, Księga aktów 1822, Akt nr 221 z 22 marca 1822, k APL, KWL 494, komisarz obwodu zamojskiego do Komitetu Obywatelskiego Województwa Lubelskiego 15 grudnia 1830, bp. 21, KWL do Hurki, 11 czerwca APL, KWL 514, Rada Obywatelska Województwa Lubelskiego do nominowanych kolatorek 13 stycznia 1831, k APL, Deputacja Szlachecka Guberni Lubelskiej sygn.